Fundusze europejskie WRPO 2014+

8 Czerwca, 2016

Fundusze europejskie WRPO 2014+
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił Konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.


Kalisz - " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" - Podziałanie 3.3.1

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągniecia celów Działania 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych polegających na:
- zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,
- budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego,
- budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe),
- budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej,
- montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.
Warunkiem wymaganym przez Regulamin Konkursu jest posiadanie przez aplikujące jednostki Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
Do projektu przystąpiło Miasto Kalisz i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zapraszając do Współpracy Spółkę, dzięki której jednostki te mogły spełnić wymóg Konkursu polegający
na kompleksowym projekcie obejmującym jak największą liczbę działań inwestycyjnych. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności wpisuje się w ten projekt.
Projekt zostanie dofinansowany w 85%, natomiast pozostałem 15%, jako wymagany wkład własny, Spółka pokryje z własnych środków pochodzących z wpłat na pokrycie odpisu amortyzacyjnego na 2017 rok.

Kalisz
W przypadku Kalisza zadanie Spółki polegało będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Chmielnik, Dobrzec i Majków w ramach projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 932 szt.
- montaż nowych opraw – 62 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 174 szt.

Ostrów Wielkopolski
W przypadku Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zadanie Spółki będzie polegało na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w ramach projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 868 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 43 szt.

Wykonanie zadań planowane jest w okresie: kwiecień - październik 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

 

"Kalisz - kurs na rewitalizację" - Podziałanie 9.2.2.

Miasto Kalisz we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. realizowało projekt pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" . Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Podziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic , terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. Utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Kaliszu, tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu
i miejsca spotkań mieszkańców.
2. Przebudowę ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie standardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu.
3. Rewaloryzację Plant Miejskich – teren Plant stał się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców poprzez utworzenie strefy odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu (w zakresie rzeczowym zadania uwzględniono m.in. nasadzenia roślin o wielopoziomowym układzie, przeprojektowanie układu komunikacyjnego wraz z wymianą istniejącej nawierzchni, przebudowę oświetlenia, montaż małej architektury).
Spółka jako partner uczestniczyła w przebudowie oświetlenia ulicznego na wyżej wymienionych  obszarach.
Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

 

 

Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 29 Maja, 2023

  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej